God speaks to us?

1000px-God_Speaks_-_Planes.svg

God speaks “true” us; Shiva Shakti bhava, God bless.

©2016 Vashi Chandi

Advertisements