#DrugFreeIndia Each M’om’ent C’om’e s “Wit”h its K’now’-i-ng: Ichha Har Lamha Nava Indriyan-ParamAtma Antariyan Darmiyaan Gyaan/Karma/Sukshma/Sthul Sharir Se Utpann/Sanchalit Honta Hain: Aapki Sanskaron/Sanskriti Ki Iccha Shakti-Will Power Atti Uttam Mahatvapuran Hain………….

 

 

Cherish the sacred essence of your pure divine nature’s awareness consciousness; Durge Devi Namo Stute, Shiva Shakti bhava, Hari Om Tat Sat, God bless.

©2019 Vashi Chandi